познанъ

познанъ
ПОЗНАНЪ (50) прич. страд. прош.
1.Узнанный, опознанный:

И чѧды своими познанъ || бѹдеть мѹжь. (γνωσϑήσεται) Изб 1076, 147–148; Познанъ ѥсть издалечѧ сильныи ˫азыкъмь своимь. (γνωστός) Там же, 179 об.; Рабъ въ сꙊѥ къ цр҃кви прибѣгъ да познанъ бѹдеть. и своѥмѹ г҃нѹ да прѣданъ бѹдеть. КР 1284, 211а; ѥгѹптѧномъ ражашесѧ волъ, имѣ˫а знамени˫а ѥтера на ˫азыцѣ и волною редрою, имьже ѡбразомь познанъ бываше, ˫ако Апии ѥсть, рекше хрѹша б҃ъ. (ἐγνωρίζετο) ГА XIV1, 41в;

|| выявленный:

Не съкрыва прѣмѹдрости своѥ˫а. словъмь бо познана бѹдеть. Изб 1076, 184;

|| уличенный:

И зловѣренъ аще преѡбидѣнъ да гл҃ть на еп(с)па. аще бѹдеть ѡ цр҃квьнемь съгрѣшении да не гл҃ть. да не гл҃ть же ни инъ иже преже въ пороцѣ познанъ бѹ(д)ть. КР 1284, 88б; ˫ако любодѣици ѿ своего мѹжа познанѣ бывъши. Там же; 181г; Иже преже ѹмолчавъ възбранѧющее. ему съгрѣшениѥ и сего ради поставленъ бывъ прозвитеромь. по сихъ же познанъ бывъ прозвитеромь да iзвержетьсѧ. Там же, 347в; ˫ако дь˫аконъ сы ѿвержесѧ х҃а. и въ вълшвеньихъ. въ отравахъ ѹпражнѧшесѧ. по лѣтѣ же доволнѣ познанъ бы(с) и еже о немь и ˫атъ въсаженъ бы(с) в темницю. (ἐγνώσϑη) ПНЧ к. XIV, 111в.

2. Признанный:

б҃ъ всѣми ˫азыкы позналъ [вм. познанъ] бы(с) СВл XIII сп. XIV/XV, 79б; но ˫ако б҃ъ ѹвѣдѣсѧ и по||знанъ бы(с) всѣми конци землѧ. ИларСлЗак XI сп. XV, 163–163 об.;

|| признанный в качестве когол.:

и Менандръ и Кѹринфъ, Николаѥ и Ѡвионѣи ѥретичьствѹ старѣишины и врази истинѣ познани быша. (ἐγνωρίζοντο) ГА XIV1, 187г; при семь Савелии ѥретичьствѹ началникъ познанъ бы(с). (ἐγνωρίζετο) Там же, 192в.

3. Известный, знаменитый:

постѧ горжюсѧ и разрѣша˫а поста да не познанъ бѹдѹ и тѣ(м) пакы возгоржюсѧ. (γνωσϑῶ) Пч н. XV (1), 89 об.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "познанъ" в других словарях:

  • поничи — (2) 1. Ослабеть, уменьшиться. Въ третье тотъ же огнь явился страшниѣ перваго широтою, и поникъ сшедъ на западъ; а стоялъ де тотъ огнь надъ Робозеромъ надъ водою часа съ полтора. АИ, IV, 331 (1662 1663 гг.). || Перен.: Уныша бо градомъ забралы, а… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • расхытити — Расхитить расхытити растащить, расхватать (1): Инъгварь и Всеволодъ, и вси три Мстиславичи, не худа гнѣзда шестокрилци! не побѣдными жрѣбіи собѣ власти расхытисте! 32 33. А наимьникъ, иже нѣсть пастырь, емуже несуть овьця своя, видить вълкъ… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • богъ — БОГ|Ъ (>11000), А с. Бог: Мънога же лѣ(т). дароуи б҃ъ сътѩжавъшоумоу еу(г)лие се. ЕвОстр 1056 1057, 294в (запись); а вьсе б҃ъ творить. Изб 1076, 259 об.; б҃ъ оутѣши мѩ добрааго кънѩзѩ мл҃твою. ЕвМст до 1117, 213 (запись 1125); молите б҃а з …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • начальникъ — НАЧАЛЬНИК|Ъ (167), А с. 1.Глава, главный, начальник: аште ли... пьрю имать. да идѹть. ли къ начальникѹ строѥни˫а. ли къ настольникѹ ц҃рствѹштааго града (τὸν ἔξαρχον) ΚΕ XII, 33а; Первыи еп(с)пъ не началнiкъ ст҃лмъ... но еп(с)пъ перваго сѣдалища… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • показати — ПОКА|ЗАТИ1 (765), ЖОУ, ЖЕТЬ гл. 1.Дать возможность увидеть, показать: Отъкрыите ларѣ и покажѣте ˫а чл҃вкѹ ономѹ чьто ѥмѹ хранѧть. (δείξατε) Изб 1076, 272; посылаѥть ѥ скорѣѥ къ поминаномѹ воѥводѣ въсточьномѹ. томꙊ самомѹ шьдъшѹ къ ст҃омꙊ вел˫ащѹ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Польско-Шведские войны — ПОЛЬСКО ШВЕДСКІЯ ВОЙНЫ. Война 1563 82 гг. см. Рус. польскія войны1. Война 1621 29 гг. (см. схему въ т. VIII, стр. 626). Поводомъ къ раздорамъ между Швеціей и Польшей, при королѣ Густавѣ Адольфѣ, было избраніе польск. сеймомъ королемъ… …   Военная энциклопедия

  • Польское восстание 1863 г. — *ПОЛЬСКОЕ ВОЗСТАНІЕ 1863 г. Съ воцареніемъ Александра II и началомъ эпохи реформъ, к рыя коснулись и Польши, надежды поляковъ, раздуваемыя изъ за гр цы, оживились, но сдѣланныя имъ уступки не удовлетворили ихъ желаній, они стремились къ полной… …   Военная энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»